سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضوان مهرابی – کارشناسی ارشد ،رشته علوم تربیتی، دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات
علی رزاق – دانشجو دکترا، رشته روانشناسی، دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات
علی محمد گودرزی – دانجو کارشناسی ارشد،رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه محل تحصیل: اراک

چکیده:

این نوشته و تحقیق در ابتدا تکنیک علوم رفتاری و اجتماعی را در منطقی سازی مصرف انرژی معرفی نماید در همین خصوص چهار رویکرد کلی مطرح است رویکرد فنی و تکنولوژیک ، رویکرد اقتصادی در نهایت بحثی پیرامون ارزیابی و سنجش اثربخشی برنامه های آگاه سازی و آموزش در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی عنوان خواهد شد. هدف از این تحقیق بر این فرض بنا شده است که آیا آموزشهای عمومی و فعالیتهای آگاه سازی انجام شده در مدارس استان لرستان منجر به افزایش دانش و نگرش و نهایتآً تغییر رفتار دانشآموزان گردیده است به همین منظور در طی یک تحقیق آزمایشی و با اجرای پس آزمون با گروه کنترل ابتدا دانش و اطلاعات لازم به دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه و بعضی از مدارس استان تهران داده شده مورد ارزشیابی و تحلیل قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه ۹۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس استان لرستان بودند. نتایج با روشهای آمار استنباطی ، آزمون تحلیل واریانس، مجذور خی و یا نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده ، این فرض روانشناسی اجتماعی را که آموزشهای فوق برنامه در تغییر رفتار دانش آموزان مؤثر است را تأیید کرد.