سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
یوسف زرنگاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
هادی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

در متن چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران درسال ۱۴۰۴ هجری شمسی،ایران کشوری توسعه یافته باجایگاه اول اقتصادى،علمی وفناورى درسطح منطقه،باهویت اسلامی وانقلابى،الهام بخش درجهان اسلام وباتعامل سازنده وموثردرروابط بین الملل است .کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصادی، نقش اساسی در این روند برعهده خواهد داشت . لذا دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه مستلزم توجه ویژه به کارآفرینی است .وازسوی دیگر آموزش به عنوان عنصر توانمند سازوحیاتبخش برای افراد جامعه برای رشد و تعالی است .ویکی از شاخص های مهم در توسعه شناخته می شود . کارآفرینی به عنوان علمی نوظهور در ایران شناخته می شود و نقش کلیدی آن در توسعه اقتصادی کشوربه درستی تبین نشده واهتمامی ویژه در ضمینه توسعه آن وجود ندارد .وتوسعه کارآفرینی در گرو آموزش آن است ،که به عنوان عنصر فرهنگ ساز آن محسوب می شود ،اما کافی نبودن تجربیات آموزش کارآفرینی در کشور ضروت توجه ویژه را به این مهم دارد ، والتزام همه سیاست گذاران و برنامه ریزان را به آموزش کارآفرینی به عنوان هسته مرکزی وعنصر فرهنگ ساز کارآفرینی برای توسعه کارآفرینی می طلبد،تا فرآیند توسعه اقتصادی کشور برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ تسهیل گردد.لذاسیاستگذاران وبرنامه ریزان را به همتی مضاعف برای آموزش کارآفرینی به همه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را می طلبد .این مقاله از مطالعات کتابخانهای، گردآوری و مشاهده بهره گرفته شده است و هدف آن نشان دادن اهمیت نقش آموزش کارآفرینی به عنوان هسته مرکزی توسعه در کارآفرینی و برای رسیدن به توسعه اقتصادی می باشد .