سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی صادق عمل نیک – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

چکیده:

از آنجا که دانشگاه ها و دیگر مراکز تحقیقاتی و آموزشی و صنعتی عمده ترین مراکز آموزشی و تربیتی نیروهای انسانی متخصص و محقق در فرایند توسعه تحقیقات علمی و فناوری موتورهای درونسوز می باشند، روش نقد کمالضرورت است؛ زیرا توسعه علمی، آموزشی و فناوری با سکوت و بدون نقد محقق نمی شود. توسعه علمی و فناوری در پرتو نقد به کمال می رسد. ما اکنون مدعی پیشگامی در زمینه های مختلف علمی و فناوری هستیم بنابراین،بایستی روش نقد را در زمینه های مختلف از جمله در عرصه رشد و توسعه تحقیقات علمی و فناوری، موتورهای درونسوز بپذیریم. باید دانست که رشد وتوسعه علمی لزوما به مفهوم رشد و توسعه فناوری نیست. رشد و توسعه دانش در صورتی کارآمد و هدفمند است که بتواند به صورت نوآوری در اختیار فناوری قرار گرفته و در خدمت حل مسائل صنعت قرار گیرد. اگر آگاهانه بهمسیری که در نیم قرن گذشته ( در زمینه رشد و توسعه تحقیقات علمی و فناوری موتورهای درونسوز) طی کرده ایم نگاه کنیم متوجه می شویم که مسیری که انتخاب کرده ایم مسیر نادرستی بوده است و ما هنوز نتوانستیم یک برنامه راهبردی برای توسعه تحقیقات علمی و فناوری موتورهای درونسوز و استاندارد کردن فرایند طراحی، برنامه ریزی ساخت و تولید تدوین و اجرانمائیم. همچنین نتوانستیم ابعاد مختلف توسعه تحقیقات علمی و فناوری موتورهای درونسوز را درک کنیم و با انتقال، جذب، هضم و بومی کردن تکنولوژی موتورهای درونسوز و نوآوری خود ایجاد کننده تکنولوژی موتور هایدرونسوز باشیم. در این مقاله درباره ضرورت نیاز به نقد تحقیقات علمی و فناوری موتورهای درونسوز، عدم توجه و حمایت کافی از مراکز و سازمانهای فعال در تحقیق و توسعه موتورهای درونسوز، ضعف در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که زیرساختهای منابع انسانی صنعت را تامین می کنند، ضعف در تولید و وابستگی و تولید محور بودنصنایع موتورهای درونسوز در ایران، ضعف در تدوین راهبردها، سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای توسعه علمی و فناوری موتورهای درونسوز، ضعف در سازمانهای علمی پژوهشی و صنعتی در توسعه موتورهای درونسوز، ضعف درهمکاریهای متقابل دولت، دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و صنعت، ضعف در داشتن مرکزی قوی برای مدیریت راهبردی انتقال، جذب، هظم فناوری، ضعف در انسجام وهماهنگی بین عوامل موثر در توسعه علمی و فناوری موتورهای درونسوز، ضعف در ساختار و محیط سازمانی و سایر عوامل موثر در توسعه تحقیقات علمی و فناوری موتورهای درونسوز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.