سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر محمدی احمد آبادی – مربی دانشگاه پیام نور

چکیده:

آموزش از دور علی رغم عمر کوتا ه آن ، با انتقادات زیادی مواجه شده است. در همه تعاریفی که از آموزش از راه دو رمی شود تاکیر بر فاصله بین یاددهنده و یاد گیرنده و نحوه تعامل انها مورد توجه قرار م یگیرد. بنابراین یکی از محورها و مباحث اصلی آموزش از دور بخصوص د رجوامع پست مدرن انسان و فرایند یادگیری او می باشد. در نظام آموزشی پست مدرن بعنوان موجودی محصول گفتمان و اجتماع ، عقل ستیز، و متاثر از طبیعت و جامعه تلقی می گردد. با این نگرش به انسان، د رنظام آموزش از دور جامعه پست مدرن سئوالاتی مطرح می شود. ایا آموزش از دور م یتواند بر جنبه های مختلف انسان پست مدرن تاتیر بگذارد؟ مفهوم یادگیری انسان در نظام اموزش از دور د رجامعه پست مدرن متفاوت از نظام سنتی میباشد؟ آیا آموزش از دور با مبانی انسانشناسی جامعه پست مدرن سازگار است؟ در زمینه فرایند یادگیری انسان در نظام اموزش از دور و تاثیر منفی تعامل انسان-ماشین بر عوامل شناختی فرایند انسان در جامعه پست مدرن مطالعات اندکی انجام شده است. لذا پژوهش حاضر میکوشد با تحلیل و بررسی مبانی انسانشناسی جامعه پست مدرن ضمن نقد انها در نظام اموزش از دور به بررسی و تحلیل پاسخ این سوالات بپردازد.