سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ارسطو یاری حصار – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
داوود مهدوی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد

چکیده:

اهمیت مساله مدیریت درجوامع مختلف برهیچ کس پوشیده نیست چرا که امکاناتو منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه ازاین امکانات محدود درراستای نیازهای نامحدود داشتن مدیریتی دانا و توانالازم و ضروریست ایران با برخورداری از بیش از ۶۵۰۰۰ روستا و قرارگیری حدود ۸۵ درصد ازمنابع و ذخایر زیستی و طبیعی درآنها درزمره کشورهاییست که برای دستیابی به توسعه روستایی و از آن طریق توسعه شهری و سپس توسعه ملی نیازمند ایجاد سیستم مدیریتی نظام مند و قوی درروستاهاست و به همیندلیل از گذشته های دورتاکنون نظامهای مدیریتی مختلف و متنوعی درگستره روستاهای کشور پیاده شده است اما این نظامهای مدیریتی نه تنها هیچگاه نتوانسته اند که روستا را به سمت توسعه سوق داده که دربسیاری ازموادزمینههای توسعه نیافتگی را نیز فراهم ساخته انددراین نوشتار تلاش شده تا با واکاوی نظام مدیریت محلی درروستاهای کشور مهمترین چالشهای فراروی ان شناسایی شده و از این طریق راهکارهای لازم برای حرکت به سمت بهبود این نظام تدوین گردد روش تحقیق دراین پژوهش تصویفی تحلیلی بوده و اطلاعات لازم به روش اسنادی گردآوری شده اند.