سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میثم نجاران – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

دربسیاری از سازمان ها همواره راهبرد گسسته از اجراست تاسیس یک واحد اختصاصی به نام دفتر مدیریت راهبرد با چارچوب های نرماتیو خود و بهره مندی از آن ابزارهایی همچون کارت امتیازی متوازن به تجویزی جهت درمان این شکاف می ماند این دفتر یک واحد شش تا هشت نفره استو هم ردیف با بخش عمده سازمان بوده و اساسی ترین نقش را دررهبری و تسهیل گری راهبردها دروهله اجرا ایفا می نماید کاپلان و نورتن درارایه مدل واره کاربردی خود ضمن تعیین جایگاه ساختاری دفتر مزبور والزامات آن ترکیب نیروی انسانی شاغل درآن را به لحاظ دارایی های ادراکی و دانشی وام دار واحدها و مقامهای اجرایی سطوح پایین تر مدیریت معرفی و تعیین می نمایند و چنین نظری را به جهت پرهیز از تحمل هزینه های ناشی از بکارگیری نیروهاینخبه ارایه داده که دراینجا با استناد به آثار دیگر صاحبنظران درهمین حوزهو مقایسات زوجی نظریات مورد نقدوتحلیل واقع گشته و به عنوان یک ضعف برای مدل حاضر برشمرده می شود.