مقاله نقدی بر کتابهای درسی دانشگاهی رشته علوم تربیتی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: نقدی بر کتابهای درسی دانشگاهی رشته علوم تربیتی در ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد
مقاله تحلیل محتوای کیفی
مقاله تحلیل محتوای کمی
مقاله کتاب درسی دانشگاهی
مقاله برنامه درسی
مقاله علوم تربیتی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مطور معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، نقد و شناسایی قوت و ضعف کتابهای درسی دانشگاهی رشته علوم تربیتی کشور است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتواست. جامعه آماری شامل کلیه کتب درسی علوم تربیتی در حال تدریس دانشگاههای کشور است که ۸۰ کتاب پرکاربرد به شیوه نمونه گیری هدفمند برای نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری داده ها چک لیست (فرم) نقد کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق اجرای آن در ۲۰ کتاب درسی و بر اساس آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۸۸ برآورد شده است. برای انجام نقد، هر کتاب توسط دو استاد متخصص، نقد و با تلفیق نظرات آنها، پاسخهای سوالات به دو صورت کمی و کیفی استخراج شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش هولستی و در بخش کمی از رویکرد «تحلیل محتوای کمی» رایف، لیسی و فیکو استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین نقاط قوت کتابهای درسی در بخش شکلی و محتوایی، مواردی چون سلیس و قابل فهم بودن نگارش اثر، رعایت قواعد ویرایشی و نگارشی و معادل سازی مناسب و استفاده از اصطلاحات تخصصی است؛ و از مهم ترین نقاط ضعف آنها در همین بخشها می توان به داشتن غلطهای چاپی، نامناسب بودن طرح جلد، صحافی و کیفیت چاپ، و استفاده نکردن از ابزارهای علمی، و تطابق نداشتن با سرفصلهای شورای عالی ‏برنامه‏ریزی اشاره کرد.