سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدکاظم ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
علی بهرامی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
محسن همتی – بانک صادرات ایران

چکیده:

حدود و چگونگی دخالت دولت دراقتصاد یکی ازموضوعات مورد بحث اقتصاددانان طی دهه های گذشته بوده است که خصوصی سازی را م یتوان تلاشی درجهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست از این رو این مقاله به نقدو بررسی پیامدهای حاصل از خصوصی سازی بانک صادرات ایران بهمنظور برداشتن گامی مثبت درجهت توسعهو پیشرفت اقتصادی با مقایسه وضعیت سودآوری بانک مدیریت بانک مشتری مداری مطالبات بانکی وضعیت شعب و نیروی انسانی قبل و پس از خصوصی سازی می پردازد نحوه آزمون و بررسی مطالب فوق مصاحبه با کارمندان بانک صادرات و مدیریت محترم عامل بانک صادرات سمنان و ارزیابی صورت های مالی قبل و پس از خصوصی سازی میب اشد نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که تاکنون ظواهر خصوصی سازی دربانک صادرات سایه انداخته و مدیریت این بانک معیار تصمیم گیری و دیگر موارد اشاره شده درمقاله شباهتی با خصوصی سازی ندارد.