سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – استادیار دانشگاه یزد
نجمه شهمرادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده:

هدف از این مقاله تشخیص نظرات کشاورزان و متخصصین در رابطه با ساخت و استفاده از قنات در ایران می باشد. برای این مطالعه دو استان اصلی یزد و کرمان برای بررسی انتخاب شده اند. نظرات این افراد در قالب پرسشنامه برای قسمت های ریسک و زیربناها مورد آنالیز قرار گرفته شد. همچنین عوامل هر دو قسمت به منظور سودمندی در ساخت قنات معرفی شدند. داده ها از کشاورزان و افراد آشنا با قنات جمع آوری شد و با تکنیک تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. از تحلیل داده ها در قسمت ریسک های مربوط به قنات عواملی مانند حمایت های قانونی و مالی، حضور سرمایه های اقتصادی و در پایان زیرساخت ها و تکنولوژی مورد نیاز شناخته شدند. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهد که بیشترین عوامل موثر بر ساخت و استفاده از قنات عبارت میباشند از تناسب قنات و تجهیزات وتکنولوژی در دسترس ، تجربه و سیاست ، قانونمندی و حمایت و نحایتا حمایت مالی میباشند