مقاله نظر اعضای هیات علمی درباره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن نیازها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۶۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: نظر اعضای هیات علمی درباره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن نیازها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه حرفه ای هیات علمی
مقاله آموزش مداوم
مقاله شایستگی های حرفه ای
مقاله کیفیت دانشگاهی
مقاله دانشگاه دولتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی یکی از جنبه های بهبود کیفیت دانشگاهی است. از این رو، شناسایی نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش بررسی نظر اعضای هیات علمی درباره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن این نیازها بود. نیازهای توسعه حرفه ای در چهار حوزه مهارت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ارتباطی بررسی شد. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحلیلی، توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی برق و کامپیوتر و علوم پایه یک دانشگاه بزرگ دولتی به تعداد ۱۰۴ نفر بود. از این تعداد ۵۰ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و شامل دو بخش مهارت های توسعه حرفه ای و شیوه های برآوردن نیازها بود. برای تعیین روایی از دیدگاه های چهار نفر از استادان و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. پرسشنامه مهارت های توسعه حرفه ای در سطح موجود با ضریب آلفای ۰٫۹۲ و در سطح مطلوب با ضریب آلفای ۰٫۹۸ و پرسشنامه شیوه های برآوردن نیازهای توسعه حرفه ای با ضریب آلفای کرانباخ ۰٫۹۷ تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری غیرپارامتریک و آزمون خی دو و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که نیازها در هر چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مهارت های ارتباطی و فارغ از نوع دانشکده، مرتبه علمی و سابقه شغلی وجود دارد. نظر اعضای هیات علمی درباره شیوه های برآورده شدن نیازها به چهار روش: ۱٫ تبادل تجربه با سایر دانشگاه ها، ۲٫ برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت، ۳٫ برگزاری کارگاه های آموزشی و ۴٫ تشکیل اجتماعات یادگیری تایید شد. علاوه بر این، آن ها بر تقویت مهارت های اجرایی و شغلی تاکید داشتند.