سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه معدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
بی بی زهرا رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

از آنجائیکه بررسی نظرات متفکران نظریه پرداز در حوزه یادگیری و استخراج دلالت های تربیتی از آن می تواند راهنمای پژوهشگران و مربیان تعلیم و تربیت قرار گیرد، بر این اساس کانون اصلی توجه پژوهش حاضر بر بررسی نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی بندورا و استخراج منطقی دلالتهای تربیتی آن قرار گرفته است. همچنین از دلایلی که در این پژوهش، این نظریه برای بررسی و استخراج دلالتهای تربیتی آن انتخاب شده، وسعت مبانی نظری بندورا در سه حوزه اجتماعی- شناختی- رفتاری و گستردگی کاربرد آن در حوزه های کودک و نوجوان و حتی بزرگسال است که، استنباط دلالتهای تربیتی آن می تواند پژوهشگران و مربیان را درجهت ساخت و بکارگیری الگوهای تربیتی مبتنی بر این دیدگاه یاری رسانده و زمینه نگرش عمیق و بدیع آنها را در یافتن راهبردهای دقیق تربیتی فراهم آورد. سوالات اساسی این پژوهش عبارتند از :۱- مبانی یادگیری از دیدگاه نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی بندورا چیست؟ ۲- اهدا، اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر نظریه بندورا کدامند؟ روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و استنباط منطقی است. این روش یکی از روشهای رایج در پژوههای فلسفی می باشد که ضمن آن، پژوهشگران ابتدا به توصیف و تحلیل نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی بندورا مبادرت ورزیده و سپس به استنباط منطقی و تبیین دلالت های آموزشی آن خواهند پرداخت. لازم به یادآوری است که منظور از مبانی یادگیری، مباحثی از قبیل ماهیت یادگیری ، چگونگی یادگیری، انواع یادگیری و منابع یادگیری از نظر بندورا می باشد. برخی از یافته های پژوهش حاضر تشریح مواردی چون یادگیری مشاهده ای، یادگیری خودتنظیمی و مؤلفه های آنها مانند تقویت و خودکارآمدی و … است که مؤلفان مقاله حاضر، بر اساس این یافته ها پینهاداتی در قالب روشهای اجرایی و کاربردی آن در حوزه تعلیم و تربیت ارائه کرده اند که همه این موارد در اصل مقاله به تفصیل توضیح داده خواهد شد.