نظریه پردازی برای یک پروژه ی تحقیقاتی

بسیاری از دانشجویان، انتخاب موضوع تحقیق را مشکلترین بخش انجام یک تحقیق میدانند زیرا به عبارتی هم نیاز به مسأله ای برای بحث دارند و هم نیاز به موضوع.

حال موضوع زیر را بررسی می کنیم:

«اعتیاد برخی مردم به بازی های ویدئویی»

این موضوع، دو سؤال را مطرح میکند: ۱- آیا بچه ها و بزرگسالان به این بازیها اعتیاد دارند؟ ۲- این سؤال چه هدف و نتیجهای را دنبال میکند؟

همچنین موضوع «آندرو جاکسون و فیلم نشان اشک ها”» مسئلهی بحث برانگیزی را مطرح میکند که آن مسأله عبارت است از: نقش آندرو جاکسون به عنوان رئیس جمهور در این فیلم چه بود؟

شما میتوانید قبل از رجوع به کتابخانه، از این سه روش در انتخاب موضوع خود استفاده کنید:

۱. برای یافتن موضوع تحقیق، تجربیات شخصی تان را درباره شیوهی زندگی و حرفهی خود بررسی نمایید.

۲. با افراد مختلف در خصوصی موضوع تحقیق مشورت کنید، زیرا مشورت گروهی، دید شما را به مسائل وسیع تر کرده، مطالب بیشتری را به شما اموزش میدهد.

۳. موضوع خود را کاملاً بررسی کنید تا با فهرست بندی موضوعات خود، طرح سؤالات مختلف، نگارش آزاد و دیگر روش ها، به نظریه های جدیدی دست یابید. این مراحل نه تنها به شما کمک میکند موضوع اولیه خود را پیدا کنید؛ بلکه با استفاده از این روشی ها میتوانید به سؤالات و مسائل جدیدی دست یافته و آنها را یادداشت کنید.

بکارگیری تجربیات شخصی در موضوع یابی

بیشتر مردم علایق خاصی دارند که از نوع برنامه هایی که تماشا می کنند، انتخاب روزنامه ها و در نهایت انجام فعالیتهای گوناگون آنها قابل تشخیص است. شما نیز ممکن است به موضوع خاصی علاقه داشته و مایل باشید آن را از جنبهای علمی بررسی کنید. این موضوعات میتوانند شامل موارد زیر باشند:

۱. ورزشی اسکی و مطالعات پزشکی در رابطه با ورزش

۲. بررسی شخصیت کودکان و مطالعه روانشناسی کودک

۳. بررسی دسته چکهای شخصی و مطالعه سیاست اقتصادی دولت

۴. بررسی آبهای آلوده در مزرعه ی خانوادگی و مطالعه ی سموم شیمیایی

همچنین می توانید با تلفیق علایق شخصی خود، یک موضوع کلی را به موضوعی جزئی تر تبدیل کنید. به عنوان مثال: سه نویسنده موضوع کلی زیر را انتخاب کرده و با توجه به علایق خاص خود، آن را به موضوعات جزئی تر تبدیل کرده اند.

نویسنده ی اولی، بر وضعیت بچه هایی که باید ساعات بعد از مدرسه را تنها در خانه زندگی کنند تأکید کرده است و خطراتی توجه کرده که آنان را تهدید می کند. وی توانسته اجرای مجموعه ای از قوانین را طرح ریزی کند.

نویسنده ی دوم موضوع «بچه های تنها و مادران شاغلی» را با علاقه ی شخصی خود با «برنامههای تلویزیونی» تلفیق کرده و تأثیر برنامه های تلویزیونی (بعد از مدرسه) را بر پر کردن اوقات تنهایی این بچه ها، مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده ی سوم روشهای گوناگون مراقبت از بچه ها را تجزیه و تحلیل نموده و بررسی قرار نموده است.

سابقه ی فرهنگی شما نیز احتمال دارد که انگیزه تحقیق در موارد زیر را ایجاد کند:

ریشه ی فرهنگی

اسطورهشناسی

سابقه ی قومی

به عنوان مثال ممکن است شما مایل به بررسی مواردی از این قبیل باشید:

۱. جنگهای هند از دیدگاه بومیان آمریکایی

۲. نظریه های چینیان در رابطه با نقش زنان

۳. تجربیات دو فرهنگی بودن خود به عنوان یک دورگه اسپانیایی – آمریکایی یا ژاپنی – آمریکایی.

۴. غرور جوانان افریقایی – امریکایی به عنوان یک انگیزه ی رفتاری

نکته: مسائل وراثتی را بدون دخالت احساسات خود بررسی کنید. زیرا نوشتهی تحقیقاتی باید عینی و واقعی باشد.

در انتخاب موضوع تحقیق، با دیگران مشورت کنید

شما نیز مانند برخی محققان ممکن است برای شروع تحقیق خود نیازداشته باشید با یک دوست یا همکار مشورت کنید.

همچنین می توانید از افراد مختلف در مدرسه یا جامعه بخواهید که ایدهها و موضوعاتی را برای تحقیق به شما پیشنهاد کنند یا اگر موضوعی را انتخاب کردهاید، از همکار خود در مورد آن سؤال کنید. به عنوان مثال یک نویسنده، مایل به تحقیق در مورد رشته ی هنرهای مقدماتی در برنامه ی آموزشی دبیرستان بود. او قبل از اینکه به بررسی منابع بپردازد، با معلم های دبیرستان خود مشورت کرد و پس از آن به این نتیجه رسید که این موضوع برای تحقیق مناسب است اما از آنجایی که این علوم نیاز به مهارتهای کاربردی مانند تایپ، مهارتهای اتوماتیک و برنامه ریزی کامپیوتری داشت، مسالهای مهمتر این بود که «چگونه می توان دانش آموزان را به این رشته ها جذب کرد؟»

سرانجام نویسنده پس از مشورت با افراد مختلف تحقیق متفاوتی را انجام داد.

در کلاس های درس نیز یادگیری گروهی بدین شکل صورت می گیرد:

۱. مشورت با سه – چهار دانشجو در مورد موضوع خود

۲. گوشی دادن به نظرات دیگران

۳. یادداشت بردای از نظرات آنها

۴. هماهنگ سازی تحقیقی با اندیشه و تفکر دیگران

اما در عین حال ممکن است به توضیحات و بحث های اساسی تری نیاز داشته باشید.