مساحت دریاچه هامون در خاک ایران معادل ۲۸۵۰ کیلومتر مربع است که با در نظر گرفتن عمق متوسط ۱ تا ۳ متر برای دریاچهها، حجم کل دریاچهها در خاک ایران معادل ۶ میلیارد مترمکعب خواهد بود. هر چند که برخی وسعت دریاچه هیرمند را در مواقع پرآبی حدود ۴۸۰۰ کیلومتر مربع تخمین زدهاند (Velaiati & Miri, 2006) که حجم آن تا ۱۰ میلیارد مترمکعب نیز خواهد رسید در حالیکه حجم مخزن سد کرخه در تراز نرمال برابر ۵٫۶ میلیارد مترمکعب است. این در حالیست که دریاچه هامون کاملاً طبیعی بوده و فاقد تبعات و آثار سوء احداث سد بر محیطزیست میباشد. علاوه براین، این دریاچه از نظر زیست محیطی، کشاورزی، اقتصادی و امنیتی اهمیت فوق العاده بسزایی در منطقه دارد. لذا شایسته است که مسوولان و تصمیمگیران نهادهای امنیتی کشور، به این مسأله بیشتر توجه نموده و برای احیای مجدد این منبع حیاتی منطقه و یکی از عوامل اصلی ثبات وامنیت این منطقه تلاش نمایند.

نتیجه گیری

در این مقاله ضمن بررسی بحران کم آبی در دنیا، نظریههای مختلف در مورد جنگ آب مورد بررسی قرار گرفت. علاوهبراین، ارتباط آب و امنیت مورد تحلیل قرار گرفته و برخی موارد کاربردی آن تشریح گردید. سپس اهمیت دریاچه هامون در تأمین امنیت مرزهای شرقی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آنست که دولتمردان و تصمیمگیران نهادهای امنیتی، باید به آب و منابع آبی به عنوان یک عامل مهم در ایجاد ثبات و پایداری شهرها بویژه مناطق مرزی توجه بیشتر نموده و برای احیای مجدد این منابع حیاتی منطقه و یکی از عوامل اصلی ثبات وامنیت این منطقه تلاش نمایند.