سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین صمدی میارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بدلیل اثرات و پیآمدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحولات تکنولوژیکی، اقتصادی واجتماعی از دیرباز مورد توجه استراتژیستها، سیاستگذاران و برنامهریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته و تلاشهایفراوانی جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. قرن ۲۱ رقابت بینالمللی اقتصادی بر پایه دانش است. رقابت در بازار تکنولوژی محور امروز جهان مستلزم ادغام دانشهای نوین با صنعت است. صنعتی که بیبهره از دانش روز باشد، محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صنعت بیارزش قلمداد میشود و این یعنی پیوند دانشگاه با صنعت. هدف از تدوین مقاله حاضر، بررسی نظریهها، الگوها و مدلهای موجود ارتباط میان دانشگاه، صنعت و سایرنهادهای مؤثر در اقتصاد دانش بنیان است. در این مکتوب، مدلهای پیچش سهجانبهTH و ۳ ،TH2 ،TH1اتزکووایتز و لیدسدورف)، الگوی تکاملی (بِرکوویتز و فلدمن)، پیچشهای چهارجانبه و پنججانبه (کارایانیس و کمپبِل)، پیچش پنج- جانبه بومی (صمدیمیارکلائی)، و پیچشN تائی ارتباطات دانشگاه-صنعت (لیدسدورف) مورد بررسی قرار گرفتند.