مقاله «نظرگاه» عنصر اصلی تصویر شده از باغ در نگاره های نمایش دهنده باغ ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در باغ نظر از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: «نظرگاه» عنصر اصلی تصویر شده از باغ در نگاره های نمایش دهنده باغ ایرانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگارگری
مقاله باغ ایرانی
مقاله طبیعت
مقاله دید و منظر
مقاله نظرگاه
مقاله کوشک و ایوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری گرده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنتاج وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باغ و باغسازی متضمن معانی بسیاری در فرهنگ ایرانی است، به طوری که عالم ایرانی همواره آکنده از مظاهر باغ و طبیعت بوده است. باغ ایرانی را می توان زیباترین محصول منتج از اصول زیبایی شناسی و طبیعت گرایی فرهنگ ایرانی دانست که مفهوم آن در بسیاری از هنرهای این سرزمین نظیر سفالینه، کاشی کاری، قالیبافی، موسیقی، شعر، ادب فارسی و نگارگری متجلی شده است. از این میان هنر نگارگری یکی از مهمترین جولانگاه های تصویرسازی های متعدد از باغ ایرانی بوده است. هنر نگارگری تاکنون از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پژوهش های بسیاری در زمینه هنرهای زیبا به بررسی و تحلیل نگاره ها در زمینه های مختلف زیباشناختی، فنی، تاریخی و … از نقطه نظر هنر نقاشی پرداخته اند. اما آنچه در پژوهش حاضر مورد نظر است بررسی رابطه میان هنر نگارگری و باغ ایرانی از دیدگاه معماری منظر ایرانی است، چرا که به علت فقدان تحقیقات کافی در این زمینه، چنین مقالاتی توانایی بالقوهای در خلق فرضیات بدیعتر در رابطه با نگاره های نمایش دهنده باغ ایرانی و کمک به توسعه اطلاعات از باغ ایرانی در دوره های مختلف تاریخی دارند. هدف این پژوهش شناسایی جلوه های اصلی تصویر شده از باغ ایرانی در نگاره های مرتبط با باغ است. برای دستیابی به هدف پژوهش به بررسی تعدادی از نگاره ها در دوره های مختلف تاریخی پرداخته شد تا از نگرش تک بعدی به یک دوره خاص جلوگیری شود. تغییرات جزیی در مفهوم و طرح باغ ایرانی در دوره های مختلف مانعی در بررسی نگاره ها به صورت همزمان ایجاد نمی کند چرا که باغ ایرانی در تمام ادوار تاریخی برای انسان ایرانی دارای شکل و مفهوم تقریبا ثابتی بوده است. پرسش مقاله حاضر این است که «کدام فضا یا عنصر از باغ ایرانی بیشترین تجلی را در نگاره های باغ داشته است؟»، برای پاسخ به این پرسش ابتدا فضا، طبیعت و باغ در نگارگری به عنوان زیربنای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با تحلیل ده نگاره و انطباق ویژگی های آنها با اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی انواع نمایش باغ ایرانی در نگاره های باغ به سه دسته ۱٫ باغ کوشک ۲٫ باغ چادر ۳٫ کوشک؛ همچون نظرگاه باغ به چشم اندازهای بیرونی دسته بندی شد و این چنین نتیجه گیری شد که از بین تمامی عناصر اصلی باغ ایرانی نظیر آب، پوشش گیاهی، انسان و …، بنای نظرگاهی همچون کوشک، صفه، ایوان، بالکن و اشکوبه بیشترین حضور را در نگاره های مرتبط با نمایش باغ دارد، و فرضیه مقاله اثبات شد که «نظرگاه» مهمترین عنصر تصویر شده از عناصر باغ ایرانی در نگاره های مرتبط است.