مقاله نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۷۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دادرسی کیفری
مقاله ادله کیفری
مقاله بطلان دلیل
مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل
مقاله دعاوی بطلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدین عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسوولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود و چه بسا مسوولیت کیفری یا انضباطی برای تحصیل کننده آن، به دنبال داشته باشد. نظریه «بطلان دلیل» از یک سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا بویژه متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آنهاست. در حقوق کیفری ایران، به صراحت به موضوع بطلان ادله کیفری و آثار آن توجه نشده است ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه مقررات چندی در این خصوص دیده می شود.