سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهره کرمی – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی -دانشگاه رازی

چکیده:

امروزه در جوامع روستایی بیش از هر زمان دیگری کارآفرینی به عنوان یک راهبرد مناسب رد راستای دستیابی به توسعه پایدار باآن پیوند خورده است. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت روستاها را زنان روستایی تشکیل می دهند، یکی از راه کارهای بنیادی، توسعه مشاغل جدید کشاورزی رنان روستایی به منظور توسعه پایدار روستایی است. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر توسعه مشاغل جدید کشاورزی بر توسعه پایدار روستایی؛ به صورت توصیفی-مقطعی، بر روی ۸۲ نفر از زنان روستایی شهرستان کرمانشاه ، به صورت نظر سنجی انجام گردید. بر اساس نتاسج تحقیق، زنان روستایی نقش توسعه مشاغل جدید کشاورزی را به ترتیب به مقدار ۹۳/۸% موثر بر ایجاد روحیه نشاط و شادابی، به مقداری ۹۰/۶% موثر بر جلوگیری از مهاجرت و تثبیت روستاها، به مقدار ۸۸% موثر بر اقتصاد خانواده و جامعه روستایی، به مقدار ۸۲/۲% موثر بر بهره وری از امکانات موجود روستایی، به مقدار ۸۰/۲% موثر بر توانمندی خود و به مقدار ۷۷/۸% موثر بر ارتقا سطح درآمد عنوان نموده اند.