سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قاسمی – کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل
نرجس خاتون مرادی – کارشناس ارشد بازاریابی سیستمهای اقتصادی

چکیده:

در ا ین مقا له که به ع بارتی نق طه تلا قی دو خط ف کری ن سبتا م شابه و مک مل در اقت صاد و مدیریت است، مقوله رشد و توسعه ی اقتصادی و نظام پذیرش و بررسی پی شنهادها و نقش این نظام در پیشبرد اهداف توسعه ای و تأثیر و تأثر متقا بل آن دو بر هم از روش تئوری تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد