سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن فرمانی انتظام – کارشناس ارشد مهندسی صنایع ، مدیر تعرفه ها و پیاده سازی ، شرکت آبفای قم ،
عبدالهادی مطهری – پژوهشگر مدیریت اجرایی ، مسئول بهره برداری از شبکه و خطوط انتقال فاضلاب

چکیده:

یکی از نظامهای مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه کارآفرینی درون سازمانی دارد، نظام مدیریت مشارکتی است. نظام پیشنهادات ، از جمله مهمترین دستاوردهای وجود نگرش مدیریت مشارکتی در سازمان است که در هر سازمان بستر بروز استعدادهای نیروی انسانی خلاق در آنسازمان را فراهم می آورد . کارآفرین درون سازمانی، فردی است که در محیط سازمانی با تمرکز بر روی نوآوری و خلاقیت، یک فکر یا رؤیا رابه اقدامی سودآور تبدیل م یکند . لذا این دو رویکرد یعنی نظام پیشنهادات و کارآفرینی ، در حقیقت از یک سرچشمه سیراب می شوند،چراکه هر دو در جس توجوی راهی برای شناسایی فرص تها و بهر هگیری بهتر از منابع موجود با تاکید بر منابع انسانی می باشند. به عبارت دیگر در هر سازماننظام پیشنهادات زمینه ساز کارآفرینی درون سازمانی است . از این رو مدیران ارشد باید به کمک این تکنیک مدیریتی ( نظام پیشنهادات) به توانمند سازی کارکنان کمک نمایند .و از طرفی از آنجا که هر نظام پیشنهادات بدون افراد خلاق و کار آفرین سازمانی معنا نخواهد داشت از این رو مدیران ارشد سازمان با تغییر فرهنگ سازمانی خود از فرهنگی اداری به فرهنگ خلاق و حامی افراد کارآفرین خواهند توانست زمینه های لازم جهت خلق سازمانی کارآفرین را در عرصه فعالیت خود فراهم سازند