سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل کرمی دهکردی – استادیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
جلاله جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده:

با ورود به قرن ۲۱، پیشرفت های عمده در زمینه فناوری مدیریت برای نظام کشاورزی صورت گرفته است. از جمله این پیشرفت ها می توان به گسترش سیستم تحقیقات مزرعه اشاره کرد. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که در مطالعات مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف این تحقیق، مطالعه فرایند سیستم تحقیقات مزرعه در تحقیقات کشاورزی است. برای رسیدن به هدف فوق از روش تحلیل اسنادی استفاده شد. نتایج نشان داد که سیستم تحقیقات مزرعه فرایند ی برای تصمیم گیری بهتر در تحقیقات کشاورزی است، زیرا این سیستم از طریق مشارکت کشاورزان موجب میشود تکنیک های متخصصان به دانش محلی نزدیک شود و به مخاطرات کاربرد تکنولوژی برای کشاورزان گروه هدف توجه بیشتر شود. علی رغم انتقادهای وارد شده به شیوه ها و روش شناسی اولیه مطرح شده در این رهیافت، این رهیافت با تغییرات بعمل آورده در خود سعی کرده است به بهبود رفاه خانواده های کشاورز، از طریق به کارگیری روش های تحقیق مناسب از جمله ارزیابی سریع روستایی و ارزیابی مشارکتی روستایی، به منظور حل مشکلات سخت تر و پیچیده تر و تولید تکنولوژی مناسب، برای کشاورزان بپردازد.