سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

ناظرحسین زکی –

چکیده:

موضوع نظام انتخابات دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمیان ده ها عناوین مربوط به انتخابات شورای ملی از برجستگی و اهمیت خاصی برخوردار است زیرا پاسخ به این سوال که نظام انتخاباتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان چه نوع نظام و سیستمی است بسیار بجا است که درهمایش انتخابات افغانستان مورد بررسی و تحلیل واقع شود و این مقاله سعی و کوششی است که برای تبیین نظامهای انتخاباتی و نظام انتخابات دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمقدمه بحث نگاهی گذرا به دموکراسی ونیز نیم نگاهی به گذشته افغانستان شده است دربخش بعدی به مفاهیم و کلیات پرداخته شده معانی واژه های کلیدی آن تبیین گردیده است آنگاه سیستمهای انتخاباتی مورد بحث واقع شده است مزایا و محاسن هرکدام بیان گردیده است دربخش پایانی نظام انتخاباتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با استفاده از مواد قانون اساسی و قانون انتخابات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته به این نتیجه رسیده ایم که نظام انتخابات دردولت جمهوری اسلامی افغانستان نظام تلفیقی از برخی شیوه ها و سیستمهای رای گیری است و دلایل آن شرایط ویژه و استثنایی کشورما است.