سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیرا عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان
مسعود پورکیانی – دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

امروزه نیروی انسانی عامل اصلی ماندن سازمان ها درصحنه رقابت می باشد و سازمان ها با اتکا به منابع انسانی باعث بهبود هرچه بیشتر فعالیت های خود شده و دربازارهای مختلف حضورفعال دارند باتوجه به اهمیت نیرویانسانی درسازمان ها مقاله حاضر با هدف شناسایی نظام نگهداری نیروی انسانی و نقش ان درعملکرد سازمانی تدوین و تنظیم گردیده است که براین اساس عوامل موثردرحفظ و نگهداری کارکنان از۸ بعدبهداشت و ایمنی برنامه های بیمه و بازنشستگی مزایا و خدمات پرسنلی و رفاهی رضایت و عدم رضایت درکار تاثیر جبران خدمات جامعه پذیری بهبود مسیر پیشرفت شغلی و ارتباطات مورد توجه قرارگرفته است نتایج نشان داد حتی اگرعملیات کارمندیابی انتخاب انتصاب اموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امرنگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود لذا بارویکردی مدیریتی به مسئله جذب ونگهداری نیروی انسانی درسطح سازمان نگریسته شده است.