سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام مقدس فریمانی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و سازمان تحق
حسن علیپور –

چکیده:

تجارب دهه های گذشته نشان داده است که کنش گرانی مانند سیاست تحقیق توسعه فناوری ترویج و کشاورزان بایستی به عنوان یک نظام درنظر گرفته شوند این جهت گیری فکری منجر به ارایه دیدگاه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی گردیده است نظام دانش و اطلاعات کشاورزی را یکسری سازمان ها افراد پیوندها و تعاملات بین آنها درنظر می گیرند که در مدیریت و بکارگیری فرایندهایی همچون کسب تولید انتقال تغییر ذخیره تلفیق نشر وکاربرد دانش و اطلاعات کشاورزی دخالت داشته و بطور همافزا برای حمایت از تصمیم گیری حل مساله و نوآوری درخصوص کشاورزی با یکدیگر کارمی کنند نظام دانش و اطلاعات کشاورزی مشتمل بر کنش گرانی با نقشهای مکمل هم است که درصورت ایفای این نقش های مکمل نظام بسوی خود بهبودی پیش خواهد رفت. هرنظام دانش و اطلاعات کشاورزی برای انجام فعالیت های خود نیازمند فعالیت هماهنگ و منسجم کنشگران اصلی آن از طریق برقراری روابط رسمی و غیررسمی در شبکه ای از کنشگران است با این شرایط است که اثربخشی نظام دانش و اطلاعات کشاورزی درنیل به اهداف خود درجهت تولید و مبادله اطلاعات و فناوری های کشاورزی محقق می گردد. وجود پیوندهای قوی بین کنشگران در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی جهت جریا ن اثر بخش اطلاعات و فناوری بین کنشگران آن ضرورتی انکار ناپذیراست نوع و ماهیت پیوندها بین کنشگران فعال دراین نظام مستقیما براثربخشی نظام در تولید وانتقال اطلاعات تاثیر می گذارد پیوند شامل هرنوع مبادله و همکاری است که می تواند بین کنشگران فعال در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ایجاد گردد. مفهوم پیوند دلالت دارد بر ارتباطات و روابط کاری ایجاد شده به منظور تماس منظم و تولید بهتر دانش بین دو یا چند کنشگر فردی و سازمانی که عموما هم اهدافی مشترک را دنبال می کنند پیوندهای بین کنشگران نهادی اصلی درنظام دانش و اطلاعات کشاورزی به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر جهت جریان اثربخش فناوری و اطلاعات بین تحقیق ترویج و کشاورزان تشخیص داده شده است.