مقاله نظام جامع آموزش: الگویی برای آموزش های تخصصی جمعیت هلال احمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در امداد و نجات از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: نظام جامع آموزش: الگویی برای آموزش های تخصصی جمعیت هلال احمر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگو
مقاله نظام جامع
مقاله آموزش های تخصصی
مقاله جمعیت هلال احمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورکریمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضئی ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش و پژوهش در مسائل امدادی و ارتقای سطح امدادرسانی زمینه مناسبی را برای کسب آمادگی امدادگران و بهینه سازی امر امداد و نجات فراهم می کند. این مقاله با هدف طراحی الگوی نظام جامع آموزش های تخصصی امدادگران و نجات گران جمعیت هلال احمر تدوین شده است.
روش ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از نظر نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات غیرآزمایشی است و به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. ضمنا در این پژوهش از روش ترکیبی (تحقیق کیفی و کمی) استفاده شده است. در این خصوص ابتدا با مطالعه و تحلیل اسناد و انجام مصاحبه های عمیق با ۱۱ نفر از مدیران و کارشناسان آموزش جمعیت هلال احمر (به صورت هدفمند) به ترسیم وضع موجود آموزش هلال احمر پرداخته شده و آسیب های موجود در نظام آموزش های تخصصی شناسایی شده است. سپس با تحلیل وضع موجود، آسیب های احصا شده و ادبیات علمی، الگوی مطلوب آموزش های تخصصی جمعیت طراحی گردید. الگوی طراحی شده از طریق پرسشنامه و با نظرات متخصصان آموزش های تخصصی در هلال احمر مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. روایی ابزار از نوع روایی محتوایی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (ضریب آلفای محاسبه شده برای مولفه های مختلف نظام آموزش تخصصی شامل نیازسنجی ۰٫۹۵، طراحی ۰٫۹۷، اجرا ۰٫۹۷، ارزشیابی ۰٫۹۶ و مکانیزم های انگیزشی ۰٫۹۶ می باشد) نشان دهنده قابلیت اطمینان بالای ابزار اندازه گیری است. تعداد نمونه مورد بررسی برای بخش اعتبارسنجی ۱۷ نفر از مدیران و دست اندرکاران آموزش های تخصصی می باشد. برای تحلیل آماری داده ها نیز از آزمون t تک نمونه ای و نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است.
یافته ها: در این تحقیق آسیب های موجود در فرایند آموزش های تخصصی هلال احمر عبارت بودند از: بی توجهی به نیازسنجی و نبود الگوی مدون در این زمینه، بی توجهی به سازوکارهای طراحی برنامه آموزشی، اجرای نا مناسب دوره های آموزشی، عدم نظارت و ارزشیابی نظام مند دوره های آموزشی و کم توجهی به مکانیزم های انگیزشی در فرایند آموزش.
بر این اساس نظام جامع آموزش های تخصصی جمعیت هلال احمر الگویی شامل نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم های انگیزشی برای آموزش طراحی و ارائه کرده است.
نتیجه گیری: الگوی طراحی شده برای آموزش های تخصصی هلال احمر در آن واحد، الگویی مفهومی و عملیاتی است که هم ادبیات علمی موجود در این زمینه را در نظر دارد و هم با انتخاب روش آمیخته در تحقیق و جمع آوری داده های عمیق از وضع موجود و شرایط هلال احمر توانسته بر عملی بودن اجرای الگوی حاضر در هلال احمر صحه گذارد.