سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس نوروزی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالیامام خمینی

چکیده:

ترویج به عنوان نظام آموزش غیررسمی با قدمتی بیش از۶۰ساله درخدمت به توسعه کشاورزی و روستایی این مرزوبوم امروزه به سطح مناسبی از بالندگی و بلوغ و تجربه جهت بهره گیری درسایر زمینه ها رسیده است دستاوردهای این نظام آموزشی درزمینه های کشاورزی و روستایی موجب شده است که متولیان سایرعرصه های همچون بهداشت تعاون و مسکن نیز درصدد بهره مندی ازاین نظام برآینددراین مقاله سعی شده است که ضمن معرفی نظام ترویج و عناصر و مولفه های آن تفصیلات و جزئیات مربوط به استفاده از این نظام اموزشی مبتنی برتغییر داوطلبانه مطرح گردد از مهمترین الزامات مترتب بربهره گیری ازنظام آموزشی ترویج درفرایند توسعه امنیت درمناطق مرزی می توان به این موارد اشاره کرد ایجاد و توسعه نظامهای تحقیقات و ترویج درنهادهای ذیربط نیروی انتظامی فرمانداری به منظور تعامل دوسویه با یکدیگر ملحوظ نمودن افرادی با عنوان مروج امنیت درساختار سازمانی نهادهای مربوطه بهره گیری از شبکه رهبران محلی به عنوان حلقه میان نظام ترویج و قاطبه مرزنشینان و همچنین اهتمام به آموزش گسترده مرزنشینان با بهره گیر یاز روشهای متنوع انفرادی گروهی و انبوهی و غیرمستقیم