سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی نظری – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

تامین مالی درپروژه های نفت و گاز درکشورهای درحال توسعه بهدلیل سیاسی و بازرگانی با دشواری روبرو است مواردی از قبیل نوسانات قیمت نفت عدم ثبات درتصمیم گیری ها و نبود سیستمها و سیاستهای پایدار و ثابت حقوقی از بزرگترین موانعی است که تامین کنندگان مالی را از ورود به چنین شرایطی با ریسک بالا و عدم مطلوبیت مواجه می سازد اما درکشورمان علاوهبر مواردپیش گفته شرایط تحریمی نیز موجب شده است که شرکت های بزرگ فعال دراین بخش عطای سرمایه گذاری را به لقایس ببخشند و پروژه های قبلی خود را نیز نیمه کاره رهاسازند درچنینشرایطی است کهبایستی با توسعه ابزارهای تامین مالی و درنظر گرفتن ویژگیها و پیچیدگی های امروزی آن درصدد جبران عقب ماندگی دراین صنعت عظیم برامد و با رونق سرمایه گذاری و تولید دراین بخش برتحریم ها فایق آمد. دراین مقاله با درنظر گرفتن روشهای تامین مالی دراسلام و همچنین اقتصاد متعارف سعی شد هاست برای نیل به توسعه تامین مالی پروژه های نفت و گاز سه راهکار اجرایی پیشنهاد شود.