سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

فرزانه مافی – ک

چکیده:

تحول وضعیت اقتصادی در اثر بهبود بنیادهای اقتصادی – اجتماعی توسعه نامیده می شود هدف نهایی توسعه ارتقای میزان برخورداری مردم جامعه از مواهب زندگی است و توانمندسازی اقشار اسیب پذیر و برخورداری آنان از زندگی سالم و با کیفیت از پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار است پیامدهای نامطلوب نابرابر درامد و فقر چنان متنوع، گسترده، تاثیر گذار و دربرگیرنده غالب بخشهای ساختار عملکردی جامعه است که در حالت حاد و بحرانی اساس نظام جامعه و دستگاههای حکومتی – اجرایی را مورد هجوم قرارمیدهد دور بودن نواحی خشک و نیمه خشک از مرکز و استفاده بی رویه مردم از منابع طبیعی و مراتع سبب افزایش فقر فیزیکی و فقر مادی می گردد اشتغالزایی و ایجاد درامد از طریق اجرای طرحهای تحقیق عملی مشارکتی ضمن توانمندی و ارتقا اگاهی مردم محلی در حفظ محیط زیست و جلوگیری از استفاده بی رویه از منابع طبیعی و پایداری آنها موثر خواهد بود.