سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید داوری – دکترای اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علو
تام والی – دکترای فارماکولوژی بالینی، گروه تحقیقات خدمات سلامت، دانشگاه لیورپ
آلن هی کاکس – دکترای اقتصاد سلامت، گروه توسعه اقتصادی ملی و بین المللی، دانشکده مد

چکیده:

ورود فن آوریهای نوین و گران قیمت و افزایش انتظارات مردم از نظامهای سلامت در سراسر دنیا، هزینه های بهداشت و درمان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در دهه های اخیر برنامه های ارزیابی فن آوری سلامت HTA( برای بهبود کارآمدی منابع مورد استفاده در نظامهای سلامت کشورهای مختلف بطور روز افزونی بکار گرفته شده اند. هدف این مطالعه ارزیابی نیاز به یک نظامHTA متناسب با ویژگیهای نظام سلامت ایران بوده است. این ارزیابی به ویژه با توجه به تاثیر چنین نظامی بر ۳ شاخص اثربخشی، کارآمدی، و عدالت در ارایه درمانی انجام شده است برای انجام این مطالعه از ترکیبی از چند روش استفاده شده است؛ ولی کلیات آن بر اساس روش نیاز سنجی صورتگرفته است. این مطالعه در ۳ مرحله صورت پذیرفته است. در مرحله اول، به منظور شناخت بستری که قرار است نظامHTA در آن مستقر شود، چالشهای بخشهای مختلف نظام سلامت ایران، شامل نظام ارایه خدمات درمانی دارو و بیمه های درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این قسمت بخصوص به منشاء این مشکلات توجه شده مورد و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های این مرحله، از مقالات و مطالب چاپ شده، آمار و اسناد دولتی، و مصاحبه با افراد کلیدی به دست آمده، دسته بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. در مرحله دوم بهHTA به عنوان یکی از راه حلهای ممکن برای غلبه بر چالشهای موجود پرداخته شد. در مرحله سوم میزان تاثیر گذاری و اولویت ایجاد یک سیستمHTA برای نظام سلامت ایران، به منظور ارتقای اثربخشی، کارآمدی و عدالت در ارایه خدماتش مورد ارزیابی قرار گرفت یافته های مطالعه نشان دادند که نظام سلامت کشور در حال حاضر در بخشهای مختلف خود با مشکلات جدی و متعددی از نظر اثربخشی، کارآمدی و عدالت مواجه است. بخشی از این مشکلات از ساختار ارایه خدمات درمانی ریشه گرفته، بخش قابل توجهی به روش تامین مالی نظام سلامت مربوط شده؛ سهم زیادی به سازمانهای بیمه گر برگشته؛ و سهم در خور عنایتی به حوزه ی دارو مربوط می شود