سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا مطهری نسب –
محبوبه فرشچی –

چکیده:

کارکنان برای ارائه پیشنهاد بدنبال نقاط ضعف وچا لشهای درون اداره / واحدخود باشند وبرای مسائل محیط کاری خود , راه حل اجرایی با هدف جلوگیری از هدر رفتن اعتبارات ویاکاهش هزینه های سا زمانی و افزایش کیفیت خدمات بهارباب رجوع که می تواند همکار ویا مراجعه کننده بیرونی باشد تلاش کند وبا ارائه پیشنهادهای کاربردی ومؤثر نظام پیشنهادها ی سازمان را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری نماید .هدف گذاری ما در این برنامه ریزی دراز مدت نظام پیشنهادها در سازمان با توجه به اینکه اعتقاد راسخ به برنامه ریزی بالا به پایین داریم . سعی گردیده است تا اینکه نقش موثر سطوح پایین را در برنامه ریزی نشان دهیمواعلام کنیم با عنایت به اینکه اجرای برنامه در سطوح پایین صورت می گیرد اگر بتوانیم به ایده وتفکرکارکنان وکارشناسان سازمان نگاه دقیقتری داشته باشیم واهمیت بیشتری بدهیم . وجزئیات اجرا ی برنامه ها را از سطوح پایین سازمانی دریافت کنیم ودر برنامه ریزی کلان سازمان دخیل نماییم می توانیم بهتر ین برنامه ها را که قابلیت اجرایی صد در صد دارد را با کمترین هزینهتدوین کنیم ودرایت به اهداف غایی سازمان در زمان تعیین شده برسیم . جزء نگری در نظام پیشنهادها یکی از اصولی ترین نگاه اساتید وبرنامه ریزان نظام مشارکت در این مقوله می باشد . که ما باید در امور جاری سازمانی بهآن توجه خاصی داشته باشیم و به نگاه تخصصی وتفکرجدید وارائه راه حلهای مناسب افراد در زمینه محیط کاری واحد خود ,با تجربه وتخصصی که دارند اهمیت بدهیم وبا تشویقات مادی ومعنوی پیشنهادهای آا را به آن سمت وسوی ببریم تا با جزء نگری در محیط کار کارکنان چالشهای درون سازمانی رابا دقت بیشتریشناسایی کنیم تا با برنامه ریزی بهتر وتلاش مضاعف بتوانیم بر معضلات موجود در سازمان فا ئق آییم