سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی فتاحی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور و GIS
عظیم صابری – مربی گروه سنجش از دور و GIS
نادر حسینی زارع – سازمان اب و برق خوزستان

چکیده:

امروزه سنجش از دور به عنوان یک تکنیک بسیار قوی جایگاه خاصی رادر پایش منابع طبیعی بخصوص پایش منابع آبی دارا می باشد هدف از این تحقیق ارائه روشی ساده برای نظارت کیفیت آب درمجموعه مخازن آبی با استفاده از روش مشاهده زمینی است مطالعه انجام شده در بخشی از رودخانه کارون در مقطع شهر اهواز صورت گرفت. روش پیشنهاد شده براساس توسعه الگوریتمی برای براورد کیفیت آب با استفاده از داده های سنجش از دور فراطیفی سنجنده هایپریون ماهواره EO-1 است اندازه گیری میدانی و نمونه برداری آب از رودخانه کارون در فاصله از ساحل و در بازه زمانی قابل قبول از تاریخ تصویر برداری انجام شد شاخص وضعیت تغذیه ای Trophic State Index محاسبه شده براساس داده های شفافیت سچی دیسک با استفاده از آنالیز رگرسیون چند گانه مرحله ای تخمین زده شد.