سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا راد – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
منصور جم زاد – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

الگوریتم ها ی مورد استفاده در کنترل ترافیک را می توان برحسب ناحیه پردازش، به دو دسته عمده مبتن ی برناحیه ثاب ت و پویا تقسیم کر د . هدف از این مقاله ارائه روشی برای اندازه گیری طول صف به عنوان مثالی از دسته اول و سپس ردگیری خودرو، نمونه ای از دسته دوم می باشد . اندازه گیری طول یک صف در دو فاز انجام می شود. هر باند از جاده را به پنجره های مجزایی افراز می کنیم به طوری که برمبنای قاعده دید پرسپکتیو، پنجره های نزدیک به دوربین بزرگتر از پنجره های دورتر باشند . ابتدا وجو د یا عدم وجود خودرو با مقایسه واریانس پنجره ها با یک مقدار آستانه ایتعیین می شود و سپس ساکن یا متحرک بودن خودروها با مقایسه دو فریم متوالی با کمک ضریب همبستگی مشخص می گردد . برای ردگیری خودرو ابتدا با مقایسه با تصویر مرجع، اشیاء متحرک از صحنه جداسازی می شو ند. سپس در میان نواحی بدست آمده، خودروها تشخیص داده شده و به دور آنها مستطیلی رسم می شود که این مستطیل در فریمهای بعدی با کمک پیشگویی فیلتر کالمن جستجو و تعقیب می گردد . آزمایشات انجام شده نشان داده است که روش پیشنهادی قادر است با دقت۹۴/۶% تعداد زیادی خودرو را در یک جاده دنبال کند.