سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا ابراهیمی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
جلال شایگان – استاد دانشگاه صنعتی شریف
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی وجود و میزان احتمالی آلودگی برخی ترکیبات آروماتیک باسمیت زیاد در خاک محدوده کارخانه آنتی بیوتیک ساری بود. بدین منظور، آزمایش های pH ، ماده آلی، کربن آلی، بافت و مواد آلی غیرفرار بر ۱۸ نمونه خاک انجام و نوع آلودگی نیز با انتخاب ۶ نمونه خاک، تعیین شد. نتایج آزمایش مواد آلی غیرفرار، امکان وجود آلایند ههای غیرفرار را در نمونه های خاک رد کرد. عدم برازش نمودارهای حلا لهای کارخانه و خاک، احتمال وجود آلودگی حلال های اصلی کارخانه در خا کهای مورد آزمایش رد کرد. برخی از پیکهای بدست آمده در گراف های دستگاه کروماتوگراف گازی، همپوشانی مناسبی با ترکیبات سنگین تر مثل سموم و کودهای کشاورزی نشان داد. بدین سان، با وجود نشر آلودگی از طریق شکستگی لوله فاضلاب، نشت از کف حوضچه بازیافت به محیط زیرزمینی، به دلیلسطح بالای آب زیرزمینی، نشر با پدیده های همرفت و انتقال با جریان آب به سمت دریا (در جهت شیب لایه های زمین)، تبخیر و تخریب زیستی، غلظت آلاینده ها در خاک به حد قابل اغماض طی ۵ سال (فاصله زمانی بین شکستگی لوله تا زمان آزمایش) رسیده است