مقاله نشان ویژه سازی مقایسه ای فیزیولوژیکی میکروفلور سیانوباکتریایی مناطق آلوده و غیرآلوده نفتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۴۱ تا ۵۵۲ منتشر شده است.
نام: نشان ویژه سازی مقایسه ای فیزیولوژیکی میکروفلور سیانوباکتریایی مناطق آلوده و غیرآلوده نفتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتوسنتز
مقاله فیکوبیلی پروتئین
مقاله کلروفیل
مقاله نرخ رشد
مقاله نفت خام
مقاله سیانو باکتری ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندی‌ فرزانه‌
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حداد رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: النجار نبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی های نفتی ناشی از مصرف روزافزون نفت در زندگی بشر، تاثیرات مختلفی را روی اکوسیستم های آبی و خاکی و نیز میکروفلور آن ها گذاشته است. در این تحقیق، تنوع فیزیولوژیکی سویه های فلور سیانوباکتریای جدا شده از مناطق آلوده و غیرآلوده به مواد نفتی با استفاده از عوامل میزان کلروفیل، فیکوبیلی پروتئین ها، میزان فتوسنتز و میزان رشد آزمایش شد. بدین منظور سویه های مختلف سیانوباکتریایی از مناطق آلوده و غیرآلوده جدا و خالص شدند. سویه های خالص شده در محیط مایع مناسب کشت شد و در فاز لگاریتمی آزمایش شدند. میزان کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین ها از روش جذب نوری، مقدار فتوسنتز با کمک دستگاه اکسی ویو و مقدار رشد با محاسبه وزن خشک سنجیده شد. مقدار کلروفیل و فتوسنتز در شرایط یک سان آزمایشگاهی در سویه های مناطق آلوده به طور معنی داری نسبت به سویه های مناطق غیرآلوده کم تر بود. با وجود این، سویه های مناطق آلوده میزان رشد بیش تری نسبت به سویه های غیرآلوده نشان دادند و این تفاوت معنی دار است. هم چنین تفاوت معنی داری بین رنگیزه های فیکوبیلی پروتئینی در دو گروه مشاهده نشد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که سویه های سیانوباکتریایی جدا شده از مناطق آلوده به نفت با افزایش زیست توده خود، آسیب ناشی از کاهش مقدار فتوسنتز و کلروفیل ناشی از تنش نفت را جبران کرده و در مقابل این تنش مقاومت می کنند. این پاسخ منجر به تغییر فلورسیانوباکتریایی به سمت سویه های مقاوم و میکسوتروف است که علاوه بر فتوسنتز قادر به استفاده از هیدروکربن های نفتی به عنوان منبع انرژی است و در نتیجه با غلبه بر افت انرژی ناشی از کاهش فتوسنتز و حتی افزایش بهره وری کسب انرژی نسبت به گونه های مناطق غیرآلوده، انرژی لازم برای رشد و گسترش خود را فراهم سازند.