سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد حمزه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
مهدی جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
هانی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
سیدتوحید نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

دراین مقاله با انجام ازمایشات متفاوت تلاش شده تا ساختارها و نشانگرهای مرتبط با حضور رمپ درپهنه های راندگی مورد بررسی قرارگیرد یک آزمایش فشارشی ساده بدون حضور رمپ و دو ازمایش با حضور رمپ ثابت و چهارآزمایش با حضور رمپ متحرک صورتگرفت حضور رمپ ثابت باعث ایجاد تغییرات درزاویه تشکیل راندگی ها می شود درحالت رمپ متحرک شکستگیهای کششی دقیقا برروی رمپ و موازی آن تشکیل مشود که به دلیل چرخش لایه ها برروی رمپ است براساس نتایج دیگر این تحقیق اثرسطحی اولین راندگی که به موازات رمپ و بروی آن تشکیل میشود بصورت مقعر است و درتمامی موارد یک گسل جدایشی برروی رمپ و موازی آن تشکیل میشود.