مقاله نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته به ژن های کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده () تونو × ( ) شاهرود ۱۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۸۰۵ تا ۸۲۲ منتشر شده است.
نام: نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته به ژن های کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده () تونو × ( ) شاهرود ۱۲
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله گلدهی
مقاله خشک میوه
مقاله مغز
مقاله تجزیه تفرق توده ای
مقاله QTL
مقاله انتخاب به کمک نشانگر همراه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: گومز پدرومارتینز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق زمان گلدهی و برخی صفات رویشی، خشک میوه و مغز بادام در جمعیت F1 شامل ۷۲ نتاج حاصل از تلاقی رقم های «تونو» میان گل و «شاهرود ۱۲» دیرگل مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش تجزیه تفرق توده ای تغییر یافته با استفاده از ۸۷ نشانگر ریزماهواره هسته ای و ۵ نشانگر ریزماهواره کلروپلاستی برای شناسایی نشانگرهای پیوسته با زمان گلدهی در دانهال های انتخاب شده و نهایتا کل جمعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که توارث زمان گلدهی در نتاج به صورت کمی بود. نتاج محدوده وسیعی از زمان گلدهی را نسبت به والدین نشان دادند و برخی از نتاج زودتر از والد میان گل «تونو» به گل رفتند. دو مکان ریز ماهواره CPPCT008 و EPPCU2584 با زمان دیر گلدهی پیوسته بودند. پس از تهیه نقشه ژنتیکی، تجزیه QTL برای زمان گلدهی و برخی صفات رویشی، خشک میوه و مغز انجام شد. نتایج نشان داد که مکان UDP97403 به میزان ۴ و ۰ سانتی مورگان به ترتیب با یکی از مکان های ژنی کنترل کننده عادت رشدی درخت و عرض خشک میوه، ضخامت خشک میوه و عرض مغز و مکان BPPCT007 به فاصله ۲ سانتی مورگان با یکی از مکان های ژنی کنترل کننده صفت عرض مغز فاصله داشتند. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از این نشانگرها در جهت انتخاب غیر مستقیم نتاج مناسب از نظر زمان گلدهی و دارای خصوصیات برتر خشک میوه و مغز موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود و می توان در برنامه های به نژادی بادام و سایر گونه های Prunus از آن ها استفاده کرد.