مقاله نشانگان شناختی/ توجهی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان: فرآیندهای فراتشخیصی یا وابسته به تشخیص در اختلال های خلقی و اضطرابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نشانگان شناختی/ توجهی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان: فرآیندهای فراتشخیصی یا وابسته به تشخیص در اختلال های خلقی و اضطرابی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگان شناختی/ توجهی
مقاله راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان
مقاله فرآیندهای فراتشخیص
مقاله اختلال های خلقی
مقاله اختلال های اضطرابیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میزان بالای همبودی میان اختلالات خلقی و اضطرابی می تواند به دلیل فرآیندهای فراتشخیصی مشترک باشد. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش دو فرآیند فراتشخیصی نشانگان شناختی/ توجهی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، در ایجاد و تدوام اختلال های خلقی و اضطرابی است
روش: ۸۹ بیمار (۲۱ نفر مبتلا به افسردگی اساسی؛ ۳۵ نفر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر؛ ۳۳ نفر مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری) از بیمارستان های طالقانی و بقیه الله به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به وسیله مقیاس نشانگان شناختی/ توجهی و پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ارزیابی گردیده و با گروه بهنجار (۳۱ نفر) مورد مقایسه قرار گرفتند. داده ها، با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بون فرنی تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی-اجباری و اختلال افسردگی اساسی در نشانگان شناختی/ توجهی و راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان (نشخوارفکری، ملامت خویش و فاجعه سازی)، نمرات بیشتری نسبت به افراد بهنجار کسب کردند. این تفاوت پس از در نظر گرفتن اختلال های همبود همچنان پابرجا ماند.
نتیجه گیری: نشانگان شناختی/ توجهی و برخی از راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان (نشخوارفکری، فاجعه سازی و ملامت خویش) فرآیندهای فراتشخیصی بوده و می توانند در ایجاد و تداوم اختلال های اضطرابی و خلقی گوناگون نقش حیاتی ایفا کنند.