سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزین قائمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
فرخ قائمی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد
زهره سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شاخصهای ریختزمینساختی زمینساخت فعال، ابزار مفیدی برای بررسی فعالیت زمین ساخت در یک ناحیه است. محاسبه این شاخصها به وسیله نرم افزارهای Arc GIS و سنجش از دور (به عنوان ابزار شناسایی) در یک منطقه بزرگ برای تشخیص ناهنجاریهای احتمالی مرتبط با زمین ساخت فعال سودمند است. این روش به ویژه در مناطقی که کار مطالعاتی کمی برروی فعالیت زمینساختی آن با استفاده از این روش صورت گرفته(گسل کارده) می تواند روش نو و مفیدی باشد. در این نوشتار به بررسی شاخصه های ریخت زمین ساختی پرداخته شده است. تغییر شاخصهای کمی در طول این گسل به خوبی گویای اختلاف در میزان فعالیت های زمین ساختی هستند. با استناد به نتایج محاسبه شاخصهای مورفومتریک مانند مورفولوژی مقطع دره ، پیچ و خم کانال رودخانه و شکل حوضه زهکشی و تحلیل آنها و همچنین ریخت زمین ساختهای ایجاد شده در مسیر این گسل، می توان آن را به عنوان یک گسل فعال معرفی کرد.