سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه احمدزاده قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
شهریار سلیمانی آزاد – دکتری تکتونیک
محمد فریدی – کارشناس ارشد تکتونیک
حمید نظری – دکتری تکتونیک

چکیده:

گسل شمال تبریز یکی از گسلهای راستالغز راست بردرشمال باختری ایران با راستای شمال باختر جنوب خاور میب اشد که از صوفیان درباختر تابستان آباد درخاور امتدادیافته و درقالب دو قطعه گسلی اصلی مشاهده میشود وجود پیشینه لرزه ای این پهنه گسلی نشان از میزان خطرزمین لرزه دراینناحیه ازکشور و ازجمله درشهرتبریز با جمعیتی افزون بر۱/۶میلیون نفر دارد به طورطبیعی از انجایی که نهشته های جوان تر به میزان کمتری تحت اثرفرسودگی قرارمیگیرند بنابراین بررسی ساختارهای ریخت زمین ساختی شکل گرفته دراین گونه نهشته ها میتواند روشنگر ویژگیهای جنبایی بیشتری از زمین ساخت منطقه باشد درپژوهش حاضر به منظور مطالعه اخرین جنبشهای زمین ساختی پهنه گسلی شمال تبریز پدیده های ریخت زمین ساختی جوان بخش مرکزی قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته است مطالعات به عمل آمده نشان از حرکات راستالغز این گسل همراه با جابجایی آبراهه ها و پشته های گوناگونی دارد.