مقاله نشانه شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: نشانه شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن کریم
مقاله بهشت
مقاله نشانه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محکی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سوزن چی کاشانی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«نشانه شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم»، یک پژوهش توصیفی و میان رشته ای است که در آن با استفاده از دانش نشانه شناسی، نمادهای بهشت در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته اند. به موازات بهره گیری از ادبیات اسلامی در باب بلاغت و فصاحت کلام، الگوی «کارکردهای شش گانه زبان» رومن یاکوبسن، مبنای این بررسی بوده است. پژوهشگران، با گذر از نظام های نشانه شناسی صرفا زبانی، به نظام های نشانه ای مرتبط با بهشت پرداخته اند. کارکردهای شش گانه یاکوبسن، به عنوان الگوی تحلیل این تحقیق، به رابطه بین مخاطب، گوینده پیام، رسانه و خود زبان، می پردازد.
تحقیق، بسامد هر یک از کارکردهای شش گانه زبان (شامل کارکردهای: ارجاعی، عاطفی، ترغیبی، همدلی، فرا زبانی و هنری) در مربوط به بهشت را استخراج و ضمن بحث در باره میزان و جایگاه کاربرد هر یک از آن ها، مواضعی که این کارکردها به صورت انحصاری و یا چندگانه به کار رفته اند، نشان می دهد. در این پژوهش ۲۸۳ «آیه» مربوط به بهشت، با استفاده از روش کلوز ریدینگ کدگذاری شده است. بر اساس یافته های تحقیق، کارکردهای «ارجاعی» و «فرا زبانی» پربسامدترین کارکردهای زبانی در آیات بهشت در قرآن کریم هستند.