سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین رفسنجانی اکبرآبادی – تهران دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

باتوجه به تحقیقات صورت گرفته ازدید برخی ازمحققان مدیریت نسلهای تحقیق و توسعه به ۶دوره زمانی تقسیم شدهاند که هریک دارای خصوصیات متفاوتی هستند دراین تحقیق با بررسی مقالات موجود درزمینه های نسلهای تحقیق و توسعه مشخصه های هریک از نسلهای تعیین شده و برای درک بهتر توالی نسلها چالشهای آنها را نیز مورد بررسی قرار میدهیم پس ازاستخراج مشخصه های اصلی هریک ازنسلها ازطریق بررسی گزارشات و مصاحبه های موجود ازخبرگان صنعت خودروسازی به ارزیابی وضعیت برخی شاخصهای اصلی درحوزهR&D ، خودروسازی ایران می پردازیم و جایگاه این صنعت رادرحوزه تحقیق و توسعه تعیین میکنیم