مقاله نسخه فارسی آزمون واجی از مجموعه ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان فارسی زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۱۰ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: نسخه فارسی آزمون واجی از مجموعه ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان فارسی زبان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله پایایی
مقاله روایی
مقاله فرایند واجی
مقاله زبان فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظریفیان طلیعه
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی تهرانی لعیا
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردی کاظمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتی مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: داده های حاصل از ارزیابی واجی بخشی از پروتکلی است که آسیب شناسان گفتار و زبان اغلب برای بررسی مهارت های ارتباطی کودکان به آن رجوع می کنند. هدف پژوهش حاضر انطباق نسخه فارسی آزمون ارزیابی تشخیصی واجی در کودکان فارسی زبان و بررسی روایی و پایایی آن بود.
روش بررسی: نسخه فارسی آزمون واجی روی ۳۸۷ کودک سه تا شش ساله تک زبانه فارسی زبان که از مهدکودک های شمال غرب تهران انتخاب شده بودند، اجرا شد. روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی نسخه فارسی آزمون واجی توسط آسیب شناسان گفتار و زبان و زبان شناسان بررسی شد. روایی سازه از طریق بررسی همگرایی آرا آسیب شناسان گفتار و زبان و نتایج آزمون واجی در تشخیص کودکان با و بدون اختلال واجی و پایایی آزمون از طریق آزمون بازآزمون و دوبار نمره گذاری توسط دو ارزیاب مستقل ارزیابی شد.
یافته ها: روایی محتوایی گویه ها و شاخص روایی محتوایی کل آزمون در حد مطلوب برآورد شد (به ترتیب ۷۱٫۹۴ و ۳۵٫۹۷). مقایسه نتایج حاصل از آزمون واجی و نظر متخصصان در تشخیص دو گروه با و بدون اختلال واجی از همگرایی مطلوبی برخوردار بود (ضریب هبستگی اسپیرمن ۷۶٫۰ و ضریب توافق کاپا ۷۳٫۰). درصد توافق آوانگاری و تحلیل الگوهای خطا در آزمون بازآزمون بین ۲۷٫۸۶ تا ۱۰۰ درصد و برای دوبار نمره دهی توسط دو ارزیاب مستقل بین ۲۸٫۹۴ تا ۱۰۰ درصد بود.
نتیجه گیری: ۸ مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد نسخه فارسی آزمون واجی می تواند به عنوان یک ابزار روا و قابل قبول در بررسی مهارت های واجی کودکان فارسی زبان به کار گرفته شود.