سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید امامی ده چشمه – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عباس علیدادی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه

چکیده:

دلیل اهمیت موضوع ورشکستگی و به خصوص پیش بینی آن دادن دو هشدار به ذینفعان شرکت ها یعنی هشدار برای پیشگیری از وقوع این حادثه و هشدار برای عدم تخصیص اشتباه منابع است این درحالی استکه وضعیت مالی یک شرکت از طریق نسبت های مالی آن قابل درک است و از این رو ارتبا طبین نسبت هایمالی و ورشکستگی از دیرباز مورد توجه بوده و دراین راستا این تحقیق نیز می کوشد تا به این سوال پاسخ دهد که آیا تاثیر نسبت های مالی برورشکستگی شرکت ها درطول برنامه سوم توسعه تاثیر معنی داری است؟ درصورت پاسخ مثبت کدام نسبت یا نسبت ها دارای تاثیر بیشتری برورشکستگی است؟ با استفاده از مدل پروبیت نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که تاثیر کلیه نسبت هایمالی برورشکستگی درسال ورشکستگی از نظر آماری معنی دار بوده و این تاثیر درسالهای قبل از ورشکستگی با شدت کمتری که عمدتا به نسبت های سودآوری اهرمی و ارزش بازار محدود می شود قابل مشاهده است نتایج بررسی همزمان متغیرها نسبت های مالی درسال ورشکستگی سال ماقبل دو و سه سال پیش از ورشکستگی نیز نشاندهنده آن است که اگرچه تقریبا درهیچ یک از سالها نمی توان به نسبت هایی کاملا یکسان برای پیش بینی ورشکستگی دست یافت اما میت وان نسبت هایی که دارای تاثیر بیشتری برورشکستگی بوده و عمدتا درگروه نسبت های سودآوری و اهرمی قرار دارد را مشخص نمود.