مقاله نسبت عقل و دین در فلسفه کانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های علم و دین از صفحه ۷۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نسبت عقل و دین در فلسفه کانت
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دین
مقاله عقل
مقاله خدا
مقاله جامعه مشترک المنافع اخلاقی
مقاله غایت مندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی خمسه اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نسبت دین و عقل در فلسفه کانت از جمله موضوعاتی است که داوری سریع و قطعی در مورد آن دشوار است. در این مقاله سعی می شود با توجه به آثار مهم کانت و به ویژه با تاکید بر دین فقط در محدوده عقل موضع حقیقی و واقعی کانت در این مورد کشف و تشریح شود. با توجه به ایده آلیسم استعلایی و اصالت بخشی به خودآیینی عقل در فلسفه نقدی و نیز با دقت در استعاراتی که کانت در آثار خود به کار می برد، به این نتیجه متمایل می شویم که در ساختمان فکری کانت اموری از قبیل خدا، وحی، دین و جاودانگی هر چند به اشکال مختلف مورد توجه و گاه مورد تاکید قرار گرفته است؛ ولی این امور یا به عنوان اصل موضوعه اثبات نشده اخلاق و ایده ذهنی فرادید هستند و یا اهمیت و اعتبار آن ها تا اندازه ای است که همسو و همساز با اصول و قواعد وضع شده توسط عقل خودآیین بشری و وجدان گاه معین این عقل و گاه پشت گرم به چنین عقلی باشد.
خدا در نهایت در اندیشه کانت به جامعه مشترک المنافع اخلاقی، که جامعه مبتنی بر فضیلت محسوب می شود، تحویل می رود؛ و جاودانگی نیز از جنبه فردی و شخصی خارج شده به امیدی نوعی و جمعی برای تحقق چنان جامعه ای تبدیل می شود. بدین ترتیب، وحی به عنوان پدیده ای شخصی، همچون خواب، تا آنجا مورد توجه است که همسو و سازگار با قواعد و قوانین و آرمان های عقل خودآیین، اعم از نظری و عملی، باشد؛ وگرنه، علی الاصول، مانند خواب نوعی جنون موقت و خروج از ساحت اجتماعی انسان به شمار آمده و به طور ضمنی و با ظرافت تمام چوب رد و انکار می خورد.