مقاله نسبت طبیعت و معماری از منظر هستی شناسی اسلامی پژوهشی در خانه های سنتی فلات مرکزی ایران با تمرکز بر چهار خانه شاخص در یزد، نائین و کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: نسبت طبیعت و معماری از منظر هستی شناسی اسلامی پژوهشی در خانه های سنتی فلات مرکزی ایران با تمرکز بر چهار خانه شاخص در یزد، نائین و کاشان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبیعت
مقاله معماری
مقاله هستی شناسی اسلامی
مقاله خانه های سنتی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه اندیشه معاصر، نمایانگر شکل گیری نظریه های گوناگونی است که هر یک با جستجوی رابطه ای هماهنگ میان انسان و طبیعت، عرصه هستی شناسانه نوینی را ارائه می دهند. این امر، به اعمال رویکردهای متفاوتی نسبت به طبیعت در معماری منتج شده است. گوناگونی مبانی نظری مطرح شده و رویکردهای معماری مبتنی بر آن، خود گواهی روشن بر نبود توافق در فهم شایسته طبیعت و نسبت حقیقی میان طبیعت و معماری است.
در مقاله پیش رو، تلاش نگارنده بر آن بوده تا با پاسخگویی به این پرسش که رابطه حقیقی طبیعت و فضای سکونت انسان، چگونه محقق می شود و شرح نسبت ذاتی طبیعت و معماری، به تبیین کیفیت حضور طبیعت در فضای سکونت انسان و انشای رویکردهای معمارانه به طبیعت در دو عرصه؛ مبانی نظری و کاربردی بپردازد.
روند پژوهش بدین گونه است که نخست با تکیه بر روش استدلال منطقی در ساحت اندیشه اسلامی به عنوان پشتوانه ای مبتنی بر غایت و ذات انسان و طبیعت، این مهم به اثبات رسیده که تحقق کیفیت حقیقی معماری و غایت مقدر آن در چگونگی و کیفیت ارتباط آن با طبیعت در سطوح و مراتب مختلف، استوار است. سپس، اشکال گوناگون حضور طبیعت در بناهای مسکونی معرفی شده و نهایت، به تبیین رویکردهای شایسته معماری به طبیعت با استناد بر کیفیت حضور طبیعت در فضای سکونت انسان، پرداخته شده است.
برای دستیابی به آنچه گفته شد، با استناد به روش تحقیق مبتنی بر زمینه، رویکردهای معماری سنتی به طبیعت با تمرکز بر خانه های فلات مرکزی ایران در منطقه های کاشان (خانه بروجردی ها و عامری ها)، یزد (خانه لاری ها) و نائین (خانه پیرنیا)، همچون الگویی شایسته از ارتباط با طبیعت، بازکاوی شده اند. آنچه پژوهش حاضر در فرجام کار بر آن تاکید دارد، توجه به حضور چندجانبه طبیعت در تمامی وجوه و مراتب معنایی مترتب بر آن در قالب دو رویکرد کلان؛ هم آوایی و کمال بخشی معماری به آن ها است.