سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قندی جلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
محمود وفائیان – استاد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مهدی ابطحی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید جاوید – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

سالانه در اثر تخریب ساختمانهای بتنی، مقدار زیادی بتن خرد شده تولید میشود که دفن آن هزینهزیادی در بر دارد. با توجه به تولید اینگونه نخالهها و قیمت نسبتاً زیاد مصالح طبیعی، استفاده از ایننوع به اصطلاح مصالح مصنوعی در پی سازی و اساس و زیر اساس راهها میتواند حرکتی اقتصادیباشد. بدین منظور طرح ریزی یک سری آزمایشات برای تخمین سختی و قابلیت استفاده از این نوعمصالح طبق آیین نامههای موجود (نشریه شماره ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه) ضروری به نظر می-رسد. بدین منظور سختی مصالح طبیعی و متداول که تا کنون در اساس راهها مورد استفاده قرار می-گرفتهاند به عنوان سختی مبنا قرار گرفته و سختی مصالح مصنوعی (بتن بازیافتی خرد شده) با آنمقایسه میگردد. برای مقایسه سختی این مصالح (مصالح بتن بازیافتی خرد شده) از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) استفاده میگردد. سپس با استفاده از نتایج آزمایشات (CBR) مصالح طبیعی و مصنوعی نتیجهگیری میشود که مصالح مصنوعی استفاده شده مقاومت لازم برای استفاده در اساسو زیر اساس راه را دارند یا خیر. نتایج آزمایشات نشان دهنده نسبت باربری نسبتا مناسب این نوعمصالح است.