سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلمان میارعباس کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
علی کیانی –
سهیل اسکندری –
مریم شکرچی –

چکیده:

شیرگاو منبع اسیدهای چرب خانواده امگا -۶ و امگا-۳ می باشد که مصرف آنها نقش حیاتی در سلامت انساندارد از آنجایی که نسبت نامتعادل بین این دو خانواده با افزایش وقوع بیماریهای مزمن مرتبط شناخته شده است لذا نسبت مطلوبترین نسبت ۱:۱ بین این دو مهمتر از مقدار کمی آنهاست این پژوهش با هدف تعیین مقدا رکمی و نسبت بین امگا-۶ و امگا-۳ درشیرگاو تولیدی دردو سیستم پرورش صنعتی و سنتی انجام شد بدین منظور تعداد ۲۰ نمونه شیر ۱۰ نمونه صنعتی – ۱۰ نمونه سنتی از گاوداریهای شهرستان خرم آباد جمع آوری و با استفادها ز دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز شد . مقدار نسبی امگا -۶ درچربی شیرسنتی ۱/۶±۰/۲ کمتر از شیرصنعتی ۰/۴±۲/۱ بود درحالیکه میزان امگا -۳ درشیرسنتی ۰/۲۰±۰/۰۴ بیشتر از شیرصنعتی ۰/۱۶±۰/۰۳ بود نسبت بین امگا-۶ و امگا-۳ درشیرسنتی ۸ به ۱ کمتر از شیرصنعتی ۱۳ به ۱ بود