مقاله نرم افزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان از دیدگاه کاربران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۹۲ تا ۸۰۱ منتشر شده است.
نام: نرم افزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان از دیدگاه کاربران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزار
مقاله سیستم اطلاعات
مقاله بخش مدارک پزشکی
مقاله کاربر مطالعه تطبیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سقاییان نژاداصفهانی سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به نقش کامپیوتر در مدیریت اطلاعات به تدریج انگیزه سرمایه گذاری برای نرم افزارهای کاربردی در بخش مدارک پزشکی گسترش یافته است، اما آن چه در پذیرش و پیاده سازی موفقیت آمیز نرم افزارها حایز اهمیت است جلب نظر و حمایت کاربران می باشد. هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین نظرات کاربران درباره نرم افزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بود. نمونه پژوهش با جامعه پژوهش برابر بوده است و شامل کاربران نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان مشتمل بر ۹۲ نفر بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای خود ساخته مشتمل بر ۴ بخش مبنی بر ویژگی های نرم افزارهای واحدهای بخش مدارک پزشکی گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط اساتید متخصص و پایایی آن از طریق آزمون مجدد با ۹۸ Cronbach’s alpha درصد تایید گردید و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ در سطح آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بیشترین رضایت کاربران با میانگین ۷۶٫۵ درصد از نرم افزارهای واحدهای کدگذاری و کمترین رضایت با میانگین ۴۵٫۳ درصد از نرم افزارهای واحدهای بایگانی می باشد. بیشترین رضایت کاربران در واحدهای پذیرش مربوط به سهولت استفاده از نرم افزار با میانگین ۱۰۰ درصد، در واحدهای کدگذاری مربوط به حذف انواع ایندکس به شیوه دستی با میانگین ۹۸ درصد، در واحدهای آمار بیشترین رضایت کاربران مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات با میانگین ۱۰۰ درصد و در واحدهای بایگانی مربوط به سهولت استفاده از نرم افزار با میانگین ۸۹٫۵ درصد می باشد.
نتیجه گیری: میانگین رضایت کاربران از مجموع نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی ۶۱٫۸ درصد می باشد که به طور عمده هم در راستای نقش تخصصی آن ها نیست و این امر بیانگر کاستی هایی در طراحی نرم افزارهای مورد بررسی است. پیامد این کاستی ها خدشه دار شدن رسالت سیستم های کامپیوتری را در گردآوری، پردازش و توزیع داده ها به دنبال دارد و بهترین راهکار برای حل این معضل نیازسنجی از کاربران و متخصصان مدیریت اطلاعات بهداشتی قبل از طراحی و اجرای نرم افزارها در بخش مدارک پزشکی می باشد.