مقاله نرسازی در ماهی سیچلاید گورخری Cichlasoma nigrofasciatum با استفاده از هورمون ۱۷ آلفا – متیل تستوسترون از طریق غذا و بررسی اثر آن بر میزان تلفات، عقیمی و جنسیت بینابینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: نرسازی در ماهی سیچلاید گورخری Cichlasoma nigrofasciatum با استفاده از هورمون ۱۷ آلفا – متیل تستوسترون از طریق غذا و بررسی اثر آن بر میزان تلفات، عقیمی و جنسیت بینابینی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیچلاید گورخری
مقاله نرسازی
مقاله ۱۷ آلفا – متیل تستوسترون
مقاله Cichlasoma nigrofasciatum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ثابت سیدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخانی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت تمام نر در ماهی سیچلاید گورخری Cichlasoma nigrofasciatum با تجویز خوراکی هورمون ۱۷ آلفا – متیل تستوسترون انجام گرفت. بچه ماهیان سیچلاید گورخری در ۷ گروه تقسیم و به ترتیب با استفاده از ۳۰، ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم هورمون ۱۷ آلفا – متیل تستوسترون (MT) به ازای هر کیلوگرم غذا و یک گروه شاه د (بدون اضافه کردن هورمون)، غذادهی شدند. هر تیمار با سه تکرار انجام شد. تجویز هورمون به مدت ۴۰ روز ادامه یافت. در این مدت ماهیان در دمای ۱±۲۸ درجه سانتی گراد، ۷٫۵ pH تا  8.3و سختی کمتر از ۱۰±۱۷۰ میلی گرم در لیتر نگهداری شدند. غذادهی ۶ وعده در روز از ساعت هفت صبح تا ساعت ۲۳ انجام گرفت. پس از پایان دوره تجویز هورمون، با هدف تعیین جنسیت، ماهیان به روش ریخت شناسی (ظاهری) و بافت شناسی مورد بررسی قرارگرفتند. تجویز ۱۰۰ میلی گرم هورمون MT در هر کیلوگرم غذا و بیشتر از آن، منجر به بروز جمعیت تمام نر گردید که با گروه شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). افزایش غلظت هورمون سبب افزایش نرسازی گردید. بر پایه نتایج حاصل از مطالعات بافت شناسی مشخص گردید که از تجویز ۳۰۰ میلیگرم هورمون MT در هر کیلوگرم غذا ۳۷٫۵ درصد تلفات، ۹۷٫۶ درصد عقیمی و از تجویز ۳۰ میلی گرم هورمون MT در هر کیلوگرم غذا ۸٫۸ درصد جنسیت بینابینی ایجاد شده است که با گروه شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05). همچنین مشخص شد استفاده از غذای حاوی هورمون ۱۷ آلفا – متیل تستوسترون سبب ایجاد جمعیت تک جنس نر می شود و بدین ترتیب از تولیدمثل نامطلوب ماهیان در اندازه کوچک جلوگیری می شود.