سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی ظریفی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
نورالله علیزاده –
ابراهیم دلدار –
محمود باهمت –

چکیده:

استعدادیابی عملکردی مقطعی یا کوتاه مدت نیست بلکه فرآیندی طولی است و نیاز به تخصص، تجربه، صرف وقت، مدیریت صحیح، و هزینه کافی دارد. ) ۱۵ ( کشورها برای بالا بردن سطح آمادگی مهارتی و استعداد سنجیتکنیکی نونهالان خود فعالیت های وسیعی را آغاز کرده اند که از آن جمله می توان به تهیه نورم های استاندارد مهارتی و تکنیکی اشاره کرد. ) ۸( فرآیند استعدادیابی نوعی انتخاب بر اساس پیش بینی است. در پیش بینی انتظارمی رود فرد انتخاب شده کار مورد نظررا بهتر از کارهایدیگر و شاید بهتر از افراد دیگر، اجرا کند. بخش کلیدی فرآیند پیش بینی، انتخاب و استفاده از راههای مناسب برای سنجش توانایی های حرکتی ورزشکاران و سپسهدایت کردن افراد انتخاب شده به تمرین ورزشی است . ) ۱( اولین نکته ای که در فرآیند استعدادیابی مطرح می شود توجه بیشتر به کشف و شناسایی استعداد است نه پرورش استعدادها. به طور کلی استعدادیابی باید پویا باشدو با بلوغ رابطه داشته باشد، پتانسیل توسعه ای را در نظر بگیرد نه اینکه بر حذف در سنین اولیه متکی باشد . ) ۱( باتوجه به پژوهش ها و تحقیقات زیادی که در مورد استعدادیابی انجام گرفته شده است ، ما در این پژوهش سعی کردیم تا فرآیند استعدادیابی در ورزش )شناسایی، پرورش و انتخاب( را مورد بررسی قرار دهیم و نظر متخصصینو پیشکسوتان ورزشی را دراین مورد بسنجیم. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل مربیان و پیشکسوتان و صاحب نظران تیم های رده پایه است که با توجه به تعداد این نفرات ما تعداد ۱۵۵نفررا به عنوان نمونه در نظر گرفتیم. پرسش نامه استفاده شده در این پژوهش محقق ساخته است که شامل ۷۵ سوال بوده و از سه قسمت تشکیل شده است. پس از تجزیه و تحلیل پرسش نامه و نظرات آزمودنی ها مشخص شد که درحدود ۱۱ درصد آن ها به شاخص شناسایی بازیکنان با استعداد نظر دارند و این فاکتور را از فاکتورهای دیگر مهمتر می دانند. دومین فاکتوری که از نظر متخصصین و پیشکسوتان در فرآیند استعدادیابی مهم بود عامل پرورش است که حدود ۷۱ درصد از آن ها به این فاکتور نظر مثبت دادند . سومین فاکتوری که از نظر متخصصین وپیشکسوتان در فرآیند استعدادیابی مهم بود فاکتور انتخاب صحیح استکه در حدود ۱۱ درصد از آن ها به این فاکتور نظر مثبت دادند. بنابراین به جای تاکید برانتخاب زودرس اولیه به تحقیقات طولانی مدت نیاز داریم کهبدانیمچگونه یک ورزشکار جوان با پتانسیل خوب در دراز مدت به یک ورزشکار نخبه تبدیلمی شود