سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ریحانه ریاحی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

بسیاری از مناطق کشوراز جمله نواحی خشک درسراغاز تحولات توسعه ای با رکود قابل توجه منابع محیطی همچون دسترسی به منابع اب کافی و پایدار مواجه شده اند بطوریکهاین مساله فرصت گذاری بوجود آمده برای توسعه این مناطق درجریان پیشرفت کشور را تحت تاثیر جدی قرار داده است خراسان جنوبی ازجمله مناطق خشک شرق کشور است که به دلیل نازل بودن ریزشهای جوی از وجود آبهای سطحی کم بهره بوده و تقریبا کلیه مصارف اب دربخشهای مختلف منحصرا از طریق استحصال آب از آبخانه های دشتها تامین می گردد درچند دهه اخیر افزایش تقاضای آب بهرهبرداری بیش از نرخ تجدید ابخانه ها را موجب گشته و باعث شده است تعدادزیادی از دشت ها با افت سفره آبی مواجه شوند درحال حاضر از ۲۵ دشت خراسان جنوبی ۱۲ دشت ممنوعه و ۳ دشت حال بحرانی دارند از سوی دیگر خشکسالی های متناوب سالهای اخیر وضعیت نگران کنندهای درخصوص منابع اب استان پدیده آورده است بطوریکه فرصت های رشد و توسعه آتی استان را به شدت تحت تاثیر قرا رداده است توانمندسازی منابع آبی و اکولوژیکی دراستان بسیار حائز اهمیت است چرا که وضعیت ب حران منابع آب دربرخی از دشتها استان از حساسیت بیشتری برخوردار است بیشا ز ۷۳ درصد جمعیت شهرستان بیرجند ۴۴ درصد جمعیت خراسان جنوبی و بخش اعظمی از فعالیتهای صنفی و کشاورزی دراین دشت تمرکز یافته اند.